top of page

A l g e m e n e    v e r k o o p s v o o r w a a r d e n

 

1.Alle overeenkomsten dienen geacht tot stand gekomen te zijn op de uitbatingzetel van de verkoper. Vertegenwoordigers van rechtspersonen worden geacht  zich hoofdelijk en ondeelbaar te verbinden met de rechtspersonen voor wie zij optreden.

2. Leveringsdata worden steeds bij benadering opgegeven en kunnen niet leiden tot verbreking van het contract of tot schadevergoeding.

3.In ontvangst name van de goederen dekt alle zichtbare gebreken en eventuele niet-conformiteit. Alle andere klachten dienen behoorlijk gemotiveerd binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te worden medegedeeld.

4. Onze facturen zijn contant en zonder korting betaalbaar te Kuurne. Bij niet betaling op de vervaldag loopt onmiddellijk van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 1,00% per begonnen maand vanaf de factuurdatum.

5. In geval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen, wordt na vergeefse ingebrekestelling het schuldsaldo verhoogd met 15 % met een minimum van 74,37€ en een maximum van 1859,20 €  zelfs bij toekenningen van termijnen van respijt.

6. De geleverde goederen blijven zelfs wanneer ze verwerkt werden tot de volledige betaling van de prijs en alle verdere vorderingen eigendom van de verkoper, terwijl het risico bij het afsluiten van de overeenkomst overgaat.

7. Alle goederen die zich bij ons bevinden worden volgens uitdrukkelijk vastgestelde overeenkomst in pand gegeven tot de waarborg van alle openstaande en toekomstige vorderingen.Daarenboven worden de goederen die onze klanten ons toevertrouwen, beschouwd deel uit te maken van eenzelfde overeenkomst, niet vatbaar voor verdeling, zelfs al worden zij door opeenvolgende prestaties uitgevoerd.

8. Ingeval van betwisting is alleen de heer Vrederechter van het eerste kanton Kortrijk of de rechtbank van koophandel te Kortrijk bevoegd.

 

 

C o n d i t i o n s   g é n é r a l e s    d e    v e n t e 

 

1. Tout contrat est censé avoir été signé au siège social du vendeur.

Le(s) représentant(s) d'une personne morale est/sont censé(s) lié(s) solidairement et intégralement pour celle-ci.

2. Les délais de livraison sont toujours indiqués à titre approximatif et ne constituent en aucun cas un motif de rupture du contrat, ni de dédommagement.

3. La réception de la marchandise couvre tous les défauts visibles ainsi qu'éventuellement la non-conformité à la commande.

Toute autre réclamation devra être faite, dûment motivée, par lettre Recommandée et ce endéans les huit jours de la réception.

4. Le paiement de nos factures se fait net au comptant à Kuurne. En cas de non-paiement, à son échéance, d'une facture, des intérêts de retards de 1 % à partir de la date de facturation, seront facturés de plein droit et sans mise en demeure préalable.

5. Si le montant dû n'est pas payé , en partie ou entièrement,  et après mise en demeure , restée sans effet, un dédommagement forfaitaire de 15% avec un minimum de 74,37€ euros et un maximum de 1859,20 € sera porté en compte.

Cela également si des délais ont été accordés.

6. La marchandise reste (même en cas de transformation/traitement par l'acheteur) la pleine propriété du vendeur jusqu'à son paiement complet, ainsi que du paiement de toute autre créance encore impayée; le risque légal se transfère  à la signature du contrat.

7. Il est convenu expressément  que toute marchandise, nous confiée,  nous est donnée en gage comme garantie pour toute créance existante ou à venir. De plus cette marchandise est censée faire partie  intégralement du même accord, même si celui-ci est exécuté réparti dans le temps. 

8. En cas de contestation seuls la Justice de Paix du premier Canton de Courtrai  ou le Tribunal de Commerce  de Courtrai sont compétents.

bottom of page